background

Çalışan Adayları Aydınlatma Metni

MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışan Adayımız, MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) Şirketimize iş başvurusunda bulunmanız sonucunda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işlediğimizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında tarafınıza bildiriyoruz.

Bu doğrultuda, kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, açıklanacak, aktarılacak, devralınacak, elde edilebilir hâle getirilecek, sınıflandırılacak, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizi Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi; iş başvurunuza yönelik değerlendirme yapılması; çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması; denetimi ve icrası; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir” şartları dâhilinde işlenecektir.

İnsan kaynakları süreçlerimiz kapsamında, tarafınıza kişilik testi uygulanabilecek ve bu testin sonuçlarına dair veriler Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

İnsan kaynakları süreçlerimiz kapsamında, mülakat ve benzeri işlemler için seyahat etmenizin gerekmesi ve seyahat organizasyonunun Şirketimiz tarafından yapılması halinde, kişisel verileriniz ilgili departmanlarımız tarafından işlenecek ve seyahat acentesi, konaklama ve seyahat firmaları ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmayıp yurt içindeki veri merkezimizde barındırılmaktadır. Elektronik posta ile kurulan iletişimlerimizde mesajın içeriğinde ve eklerinde yer alan kişisel verileriniz yurt dışında bulunan elektronik posta sistemlerimizde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin gelecekte yurt dışında barındırılması gerekse dahi her durumda verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun uygun gördüğü ülkelerde tutulacaktır.

KVKK’ya uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi (tercihen web sitemizde yer alan formdaki bütün bilgileri doldurmak suretiyle); Mustafa Kemal Mah. 2127.Sok. No:42/1-2 Çankaya Ankara adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, mobiliz@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@mobiliz.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu, bilgilerinin bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

KVKK’nın 11. maddesinde tanınan haklar kapsamında, veri sahibi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebinizin niteliğine göre cevabı en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde iletecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, Şirketimiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.

Şirket : MOBİLİZ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Adres : Mustafa Kemal Mah. 2127.Sok. No:42/1-2 Çankaya Ankara

Elektronik posta adresi : info@mobiliz.com.tr